Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej jest Starosta Wielicki będący kierownikiem Starostwa Powiatowego w Wieliczce z siedzibą władz przy ul. Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka tel. 12 3999800, e-mail: sekretariat@powiatwielicki.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
  w następujący sposób:

a)pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiatwielicki.pl

b)pisemnie na adres siedziby Administratora - Wieliczka ul. Rynek Górny 2.

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.
  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030). Podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych są przepisy powyższej ustawy.

 2. Odbiorcami danych są podmioty realizujące na rzecz i w imieniu Administratora nieodpłatną pomoc prawną, w tym organizacje pozarządowe oraz radcowie prawni i adwokaci oraz inne osoby, które zgodnie z przepisami powyższej ustawy mogą udzielać nieodpłatną pomoc prawną.

 3. Okres przechowywania przekazanych danych osobowych, w związku z korzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej, regulują przepisy powyższej ustawy tj. przez 3 lata od daty ich złożenia.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, wiążącym się z korzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej i osoba ma obowiązek ich podania. Niepodanie niezbędnych, przewidzianych prawem danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 5. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 1. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.